Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

 Antonov.jpg

Уважаеми колеги,

 

Бих искал да благодаря на всички Вас за голямото доверие, което ми гласувахте, избирайки ме за Председател на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография.

Посоката за развитието на дружеството в следващите 4 години ще се основава на  политика на приемственост, надграждане, подкрепа и активиране научната дейност на младите гастроентеролози.

Считам, че сегашната организация и дейност на дружеството са на много високо ниво и те могат само да се доусъвършенстват, възползвайки се от опита на сходни организации в страните от Европейския съюз.

Националните конференции ще се провеждат веднъж годишно, като моята визия е те да са монотематични. Постерните сесии ще станат основна част на конференциите, където ще се показват преди всичко резултати от собствени разработки или клинични случаи.

Националните конгреси ще се провеждат на всеки 4 години и те ще бъдат политематични, с широко международно участие.

Дружеството ще подпомага всячески дейността на всички свои вътрешни организации, като BgASL, Млади гастроентеролози, Секции по Гастроинтестинална ендоскопия и Абдоминална ехография.

Дружеството ще развива активна международна дейност чрез установяване на контакти и участие в съвместни разработки с водещи международни специалисти, научни центрове или гастроентерологични организации. Особенно важно е да се даде възможност за повишаване на клалификацията на младите български гастроентеролози по линията на международните образователни програми.

Дружеството ще инициира, съвместно с пациенските организации, обучителни курсова за хора с хронични гастроентерологични заболявания, като за лектори ще се привлекат максимален брой специалисти-гастроентеролози на регионално и национално ниво.

В заключение бих искал да подчертая, че целта, която бих искал да постигна, е всеки член на Дружеството да се чувства като част от едно семейство, където може да сподели свойте проблеми, да обменя свободно идеи и опит, да получава възможно най-актуалната и полезна за неговата практика информация, да усвоява нови знания и умения.


Професор д-р Красимир Антонов Антонов д.м.н., Председател на БДГЕ

 


1.JPG3.JPG 

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още