Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

k2.jpg

Уважаеми колеги,

 

    За мен е чест от името на Борда на Българското Дружество   по Гастроентерология и от мое име да Ви благодаря за гласуваното доверие.

  Бих искал да подчертая успешната работа на предишния председател проф. Стойнов и като резултат - перфектното организационно и финансово състояние на Дружеството.

  Искам да Ви уверя, че ще продължим добрите традиции по отношение на утвърждаване и въвеждане на водещите научни постижения и практики в ежедневната ни работа.

  Основните предизвикателства, които се очертават през започващия мандат, са свързани главно с : ясно дефиниране на отношенията ни с НЗОК; изработване и въвеждане на медицинските стандарти и свързаните с тях промени в гастроентерологичните структури в болничната и доболнична помощ; промени в системата за следдипломно обучение; изграждане на контакти и включването на наши специалисти в управленските структури на международните гастроентерологични и хепатологични организации.

  Решаването на тези проблеми минава през преструктурирането и относителната „децентрализация” на работата на Дружеството. Считам, че създаването на самостоятелни работни групи по хепатология, IBD, абдоминална ехография и гастроинтестинална ендоскопия ще ни позволи да бъдем по-гъвкави и ефективни. В организационен аспект мисля че, структурирането на т.н. Консултативен съвет от водещи гастроентеролози ще ни позволи да имаме ясна и точна представа за практическите ни проблеми в страната.

 

   Вярвам, че с общи усилия можем да се справим с идващите предизвикателства.

 

  С уважение: проф. д-р Крум Кацаров, дмн, Председател на Българското дружество по гастроентерология

 

banner.jpg

 


1.JPG3.JPG 

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още