Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Консенсуси по хепатогастроентерология

   Уважаеми Колеги,


   Тук са публикувани актуализираните практическите алгоритми (консесуси) по гастроентерология, както и консенсусът за лечение на хроничните вирусни хепатити, приети през 2010 г. от Българското дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография. Актуализираните консенсуси са публикувани в последния брой на сп. Българска хепатогастроентерология за 2010 г. и бяха представени на Националния конгрес по гастроентерология през м. ноември 2010 г. в София.

     Пълните текстове можете да изтеглите от линковете по-долу:


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още