Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Дни на ESGE 2019

ESGE Days 2019.JPG

Уважаеми колеги,

 

Между 4 и 6 април 2019 г. ще се проведат Дните на ESGE в Прага, Чехия.

 

За повече информация, моля вижте посочения по-долу линк.

https://esgedays.org/

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още