Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национална конференция по гастроентерология

Уважаеми колеги, 

Предвид епидемиологичната обстановка в страната и издадената от институциите забрана за провеждане на масови мероприятия на закрито, Управителният съвет на БДГЕ взе решение да отмени предвидената за 2020 г. конференция.

С уважение,
проф. Красимир Антонов д.м.н.
Председател на БДГЕ

 


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още