Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национална конференция по гастроентерология

  Уважаеми Колеги,
От името на Ръководството на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, сърдечно ви каня да вземете участие в Националната конференция по гастроентерология на 15-16 октомври 2021 г. Предвид несигурната епидемична обстановка в страната и с цел осигуряване безопасност на всички участниците, събитието ще се проведе на живо от студио с онлайн аудитория.
Темата на конференцията „Възпалителни заболявания на гастроинтестиналния тракт и хепатобилиарната система” ще внесе разнообразие в ежедневната ни клинична дейност. Най-добрите ни специалисти ще споделят опит, идеи и съвременни практики в медицината. Нашите гост-лектори от Travel Endoscopy Programme - prof. Ioannis Papanikolaou (Greece) и Dr Edward Despott (UK), ще представят темите „Upper GI bleeding“ - prof. Papanikolaou и „Small bowel and Lower GI bleeding“ - Dr Despott. Фирмени симпозиуми ще допълнят научната програма като внесат акцент към актуални теми и продукти. Постерната сесия ще бъде уеб базирана, с възможност за гласуване. Участието на онлайн аудиторията ще бъде безплатно.
Нека обединим усилията си за укрепване на сътрудничеството и партньорството между нас за по-продуктивни резултати в името на нашите пациенти и бъдещето на нашата професия.
Препратка към страницата на конференцията можете да намерите на: https://webinar.super.website/

С уважение,
Проф. д-р Красимир Антонов д.м.н.
Председател на БДГЕ

Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още