Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

III Национална конференция по хепатология 2017

Уважаеми колеги,


Най-учтиво Ви каним да вземете участие в Третата Национална конференция по хепатология, която ще се състои на 08-09 декември 2017 г. в гр. София, РАМАДА София Сити Център.
Темата на тазгодишната конференция е посветена на автоимунните чернодробни заболявания, а именно автоимунния хепатит, първичния билиарен холангит (първична билиарна цироза), първичния склерозиращ холангит и вариантните им, припокриващи се форми. Медико-социалното значение на тази група заболявания е голямо, въпреки че честотата им в нашата страна е относително ниска. Изявата и протичането на заболяването варират в широки граници от безсимптомно до бързо прогресираща чернодробна болест, изискваща чернодробна трансплантация. Свързани са с различни други имуномодулирани увреждания и заболявания. Диагнозата, лечението и оценката на прогнозата им създават редица трудности в клиничната практика.
И тази година млади гастроентеролози ще представят научни проекти и клинични случаи.

 

С уважение:

Проф. Л. Матева, Председател на  БАИЧД

Проф. Крум Кацаров, Председател на БДГЕ

 

 

 


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още