Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Медицински стандарти

НАРЕДБА No 7

от 18 юни 2018 г.

за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“

 

Член  единствен.(1)  С  тази  наредба  се  утвърждава  медицинският  стандарт „Гастроентерология“ съгласно приложението.

(2) Дейностите по гастроентерология се осъществяват от лечебните заведения съобразно стандарта по ал. 1.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§  1. Лечебните  заведения  за  болнична  помощ  със  съществуващи  структури,  които осъществяват дейности по гастроентерология към датата на влизане в сила на наредбата, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в 6-месечен срок от влизането ù в сила.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

§ 3. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на здравеопазването.

§ 4. Контролът по изпълнение на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински  одит“,  регионалните  здравни  инспекции  и  органите  на  управление  на лечебните заведения.

 

Министър: Кирил Ананиев

Приложение

към член единствен, ал. 1

Пълният текст на наредбата можете да изтеглите от листа по-долу:


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени... още