Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Медицински стандарти

„МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ  „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ“
(актуален текст ДВ бр.91/19.11.2010
)

 

       А. Дефиниция, основна цел и задачи на медицинската специалност „Гастроентерология“
Гастроентерологията е основна медицинска специалност. Целта на специалността „Гастро¬
ентерология“ е придобиване на необходимите теоретични знания и практически умения за
осъществяване и осигуряване на квалифицирано и качествено диагностициране, лечение,
рехабилитация и профилактика на заболяванията на гастроинтестиналния тракт (хранопровод,
стомах, тънки и дебели черва), черния дроб, жлъчната система, панкреаса, перитонеума и
ретроперитонеума за постигане на очаквания терапевтичен ефект. Отличителна черта на
специалността е интердисциплинарният й характер, обусловен от наличието на припокриващи
се области с други медицински специалности с хирургична и терапевтична насоченост,
отразени по-долу.

Пълният текст на наредбата можете да изтеглите от листа по-долу:


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още