Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национална Конференция по гастроентерология с международно участие, Варна 2019

Уважаеми Колеги,


От името на Ръководството на Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография и Организационния комитет, имам честта и удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Националната конференция по гастроентерология, която ще се проведе в периода 09 - 11 май 2019г. в хотел „Мелиа Гранд Ермитаж”, к.к. Златни пясъци.


Конференцията е на тема „Преканцерози на гастро-интестиналния тракт”. Медико-социалното значение на тази група заболявания е голямо, особено въпросите свързани с тяхната профилактика.
Диагнозата, лечението и оценката на прогнозата създават трудности в клиничната практика. Надяваме се по време на конференцията, да споделим нашия опит и изградим общ подход при тези заболявания.


На тази конференция ще предоставим и две пленарни заседания на нашите млади колеги гастроентеролози. Надяваме се на активно участие от Ваша страна, ползотворна работа и дискусии, както и приятни срещи.


С уважение,
Проф. д-р Красимир Антонов д.м.н.
Председател на БДГЕ


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още