Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национална конференция Пловдив 2017

Уважаеми колеги,


Имам удоволствието от името на Борда на БДГЕ и от свое име да Ви уведомя, че Националната конференция по гастроентерология и хепатология ще се състои на 05 – 07 октомври 2017 г. в гр. Пловдив.


В програмата на конференцията се стремим да поддържаме обичайния баланс между практически и теоритични постановки. За конференциите в Пловдив става традиция практическия модул да е построен върху демонстрациите на „живо”, т.е. върху интерактивния подход при решаване на интересни казуси и демонстрация на ендоскопски и други инвазивни техники, прилагани в гастроентерологията.


Теоритичният модул е разработен в две основни насоки:
• дискутиране на новите диагностични и терапевтични тенденции в гастроинтестиналната и чернодробна патология;
• презентиране и обсъждане на национални стандарти за поведение при заболяванията на гастроинтестиналния тракт.


Вярвам, че неповторимата атмосфера на Пловдив, ще превърне конференцията в нещо повече от поредното научно събитие!

С уважение:

проф. Крум Кацаров
Председател на БДГЕ


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още