Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Избор за Председател на БДГЕ

Уважаеми колеги,

 

В рамките на предстоящия XIII Национален конгрес по гастроентерология ще се проведе избор на нов Председател на Българското дружество по гастроентерология.

С решение на Ръководството на БДГЕ публикуваме автобиографиите и визиите на кандидатите, желаещи да заемат поста Председател на БДГЕ.


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още