Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

За нас

История

   През 1954 г. в София по инициатива на акад. Т. Ташев и G. Kutsch  е основано Българското дружество по гастроентерология. Негов пръв председател става самият акад. Т. Ташев.

   До 1990 г. дружеството се ръководи последователно от акад. Т. Ташев и проф. Х. Браилски.
По-късно към дружеството се присъединяват Българската асоциация по ултразвук в медицината (БАУМ), Българската лекарска асоциация по възпалителни чревни заболявания (БЛАВЧЗ) и Българската асоциация по ендоскопия, след което името на дружеството се променя на Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография.

   След 1990 г. председатели на дружеството са били акад. Г. Мечков (1990-1998 г.), проф. З. Кръстев (1998-2006 г.), проф. С. Стойнов (2006-2010 г.), проф. К. Кацаров (2010-2018), а от 2018 г. се оглавява от проф. Красимир Антонов.

    До момента от Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография са организирани и проведени десет национални конгреса, много ежегодни национални конференции и симпозиуми, посветени на съществени научно-практически и организационни проблеми на българската гастроентерология.

   През 2012 г. са създадени две работни групи: по хронични възпалителни болести на червата (с ръководител проф. С. Стойнов) и по хепатология (с ръководител проф. Л. Матева и секретар доц. Й. Генов).

 

   Уставът на дружеството можете да изтеглите от линка по-долу.


Допълнителни файлове


всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още