Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Експертен съвет по гастроентерология към Министъра на здравеопазването

Проф. Красимир Антонов - Главен координатор

Проф. Крум Кацаров - Член

доц. Владимир Андонов - Член

доц. Иван Лалев - Член

доц. Пламен Пенчев - Член

доц. Милко Мирчев - Член

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още