Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Национален консултант по ГЕ

Нашият нов национален консултант по ГЕ е 

 

Проф. д-р Константин Чернев, дмн

Клиника по Вътрешни болести

Университетска болница „Софиямед"
бул. „Г. М. Димитров" 16

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още