Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Ръководство

Председател:
Проф. д-р Красимир Антонов
Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15
тел. + 359 2 9526319
krasi_antonov@abv.bg

 

Секретар на БДГЕ:

Доц. д-р Пламен Пенчев
Университетска болница
„Царица Йоанна-ИСУЛ"
ул. „Бяло Море" 8

 

Касиер на БДГЕ:
Проф. д-р Деян Желев

Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15

 

Членове на Управителния съвет:

Проф. д-р Борислав Владимиров
Университетска болница
„Царица Йоанна- ИСУЛ”
ул. „Бяло Море" 8
тел. + 359 2 9432393
borislavvladimirov@yahoo.com


Проф. д-р Крум Кацаров - предходен Председател на БДГЕ

ВМА, Клиника по гастроентерология

бул. "Г. Софийски" 3

krumkatzarov@yahoo.com

 

Проф. д-р Росен Николов
Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15

 

Доц. д-р Йордан Генов
Университетска болница
„Царица Йоанна-ИСУЛ"
ул. „Бяло Море" 8
тел. +359 2 9432590
jordan.georgiev.genov@gmail.com

доц. д-р Бранимир Големанов

Университетска болница
„Царица Йоанна-ИСУЛ"
ул. „Бяло Море" 8

 

д-р Петко Карагъозов

Интервенционална гастроентерология

Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда

бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б

 

Редактор на Списание "Българска
хепатогастроентерология":
Проф. д-р Людмила Матева
Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15
тел. + 359 2 9526319
lucymateva@yahoo.com

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още