Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

Ръководство

Председател:
Проф. д-р Kрум Kaцаров

ВМА, София
ул. „Г. Софийски" 3
тел.+ 359 2 9225760
krumkatzarov@yahoo.com

Секретар:
Проф. д-р Красимир Антонов
Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15
тел. + 359 2 9526319
krasi_antonov@abv.bg

Касиер и Ръководител
секция по ендоскопия:
Проф. д-р Борислав Владимиров
Университетска болница
„Царица Йоанна- ИСУЛ”
ул. „Бяло Море" 8
тел. + 359 2 9432393
borislavvladimirov@yahoo.com

Ръководител
секция по хепатология:
Проф. д-р Людмила Матева
Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15
тел. + 359 2 9526319
lucymateva@yahoo.com


Секретар на секция по хепатология:
Доц. д-р Йордан Генов
Университетска болница
„Царица Йоанна-ИСУЛ"
ул. „Бяло Море" 8
тел. +359 2 9432590
jordan.georgiev.genov@gmail.com

Редактор на Списание "Българска
хепатогастроентерология":
Проф. д-р Людмила Матева
Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15
тел. + 359 2 9526319
lucymateva@yahoo.com

Проф. д-р Искрен Коцев
Университетска болница
„Света Марина", Варна
ул. "Христо Смирненски" 1
тел. +359 52 302891
kotzev@mnet.bg

 

Доц. д-р Деян Желев
Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15
тел.


Доц. д-р Пламен Пенчев
Университетска болница
„Царица Йоанна-ИСУЛ"
ул. „Бяло Море" 8
тел.

 

Проф. д-р Росен Николов
Университетска болница
„Св. Иван Рилски"
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 15
тел

 

Асоциирани членове:
доц. д-р Желев
СБАЛ по Педиатрия
бул. „Акад. И. Е. Гешов" 11

Технически секретар:
д-р Даниела Стоянова
ВМА, София
ул. „Г. Софийски" 3

тел. +359 2 9225045

факс. +359 2 9226109
sekretariat_bdge@abv.bg

 

всички

Новини

ЗАКОН ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

07-10-2010

Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България. (2) Принципи за придобиване на научните степени и... още